Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्र

नेपालको संविधान २०७२¸ नेपाल नागरिकता ऐन २०६३¸ नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ मा भएको व्यवस्था वमोजिम प्राप्त अधिकार क्षेत्र भित्र रही जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी हुन्छ । कसैले झूठो विवरण वा बयान दिई नागरिकता सम्बन्धी कसूर गरे गराएमा दण्ड सजाय हुन्छ ।

सम्बद्ध अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा गरिने सिफारिस र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यविधीका बारेमा सो कानूनहरुको विस्तृत अध्ययन गरी स्पष्ट हुन सबैमा अनुरोध छ ।

** वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका  लागि विदेश (माइतीदेश) को नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाउने निवेदनको नमूना हेर्नुहोस् / डाउनलोड गर्नुहोस् ।

**नावालक परिचय पत्र माग गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा

प्रतिलिपि नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि

नेपालको संविधान २०७२¸ नेपाल नागरिकता ऐन २०६३¸ नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ मा भएको व्यवस्था वमोजिम प्राप्त अधिकार क्षेत्र भित्र रही जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रतिलिपी नागरिकता जारी हुन्छ । कसैले झूठो विवरण वा बयान दिई नागरिकता सम्बन्धी कसूर गरे गराएमा दण्ड सजाय हुन्छ ।

हराएको,  झूत्रो,  नयाँ ढाँचा अनुसारकाे,  पतिकाे नाम, थर वतन समावेश गर्ने,  पतिकाे नामथर संशाेधन गर्ने,  सम्बन्ध विच्छेदकाे कारण देखाई माइतितर्फको थर वतन कायम गर्ने प्रयोजनकाे लागि वडा कार्यालयबाट प्रतिलिपि फाराम सहित आवश्यक कागजात तथा प्रमाण पेश गरेकाे अाधारमा नियमानुसार प्रतिलिपी नागरिकता प्रमाणपत्र जारी हुन्छ ।