Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

संस्था दर्ता विधानको ढाँचा सम्बन्धमा

संस्था दर्ता विधानको ढाँचा, निवेदन र नविकरण निवेदन सम्बन्धमा

संस्था दर्ता प्रकृयालाई सरल, सहज, वैज्ञानिक र एकरुपता कायम गर्ने उदेश्यले यस कार्यालयको निर्णयानुसार  विधानको ढाँचा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यालयको website को डाउनलोड भित्र  विधानको ढाँचा राखिएको छ । आगामी आ.व. ०७६।०७७ को श्रावण १ गते देखि अनिवार्य रुपमा सोही ढाँचा अनुरुपको विधान तयार गरी संस्था दर्ता गर्ने प्रकृया अगाडी बढाउनु हुन  सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुलाई सूचित गरिन्छ । 

डाउनलोड भित्र विधानको ढाँचा,  निवेदन र संस्था नविकरणको लागि आवश्यक निवेदन समेत हेर्न/डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।

थप जानकारीको लागि 9857067244