Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

विदेशबाट आएको विवरण

गुल्मी जिल्लामा चैत्र महिनामा विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुको विवरण
सि.न. पालिकाको नाम भारत दुबई कतार कुवेत अन्य जम्मा
महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा
मदाने गाउँपालिका ९२ ९४ 0 4 4 0 5 5 0 0 0 0 1 1 १०२ १०४
रुरुक्षेत्र गाउँपालिका ७१ ७५ 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 5 5 ८१ ८५
इश्मा गाउँपालिका ३६ ४० 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 ३९ ४३
रेसुङ्गा नगरपालिका १७ ११६ १३३ 0 8 8 0 2 2 0 0 0 4 5 9 २१ १३१ १५२
गुल्मीदरवार गाउँपालिका १६ १०६ १२२ 0 5 5 0 3 3 0 0 0 1 5 6 १७ ११९ १३६
कालिगण्डकी गाउँपालिका १० ५१ ६१ 2 13 15 0 1 1 0 0 0 2 11 13 १४ ७६ ९०
मुसिकोट नगरपालिका १४ ३२३ ३३७ 2 6 8 0 5 5 0 1 1 1 8 9 १७ ३४३ ३६०
धुर्कोट गाउँपालिका २८ १६० १८८ 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 7 7 २९ १७० १९९
मालिका गाउँपालिका ३६ ४४ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ३७ ४५
१० चन्द्रकोट गाउँपालिका ११६ १२३ 0 5 5 0 2 2 0 0 0 3 9 12 १० १३२ १४२
११ सत्यवती गाउँपालिका १० १०६ ११६ 0 13 13 1 1 2 0 0 0 0 4 4 ११ १२४ १३५
१२ छत्रकोट गाउँपालिका १३ १८९ २०२ 1 12 13 0 3 3 0 0 0 0 15 15 १४ २१९ २३३
जम्मा १३३ १४०२ १५३५ ७३ ७९ २६ २७ ११ ७० ८१ १५१ १५७३ १७२४


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस