Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

कम्प्युटर अपरेटरको खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको सूचना ।

2076-02-27

2076-02-27


कम्प्युटर अपरेटरको खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको सूचना  ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०२।२७

कम्प्यूटर अपरेटर (विवरण दर्ता अपरेटर) वा सो सरह पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको पाठ्यक्रम

Attached Files