Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

राहदानी शाखा कोठा नं. २ 2075-11-28

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

नागरिक बडापत्र (Citizen Charter)

क्र.सं.

सेवा सुविधाहरुको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजातहरु/प्रमाणहरु

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

कोठा नं.

 राहदानी सम्बन्धीः-

राहदानी

१. राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी स्वयम् आवेदकले सही गरी निम्न प्रमाणसाथ पेश गर्नुपर्नेः-

क. ना.प्र.को सक्कल र प्रतिलिपि १ प्रति ।

ख. ४ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

ग.  केरमेट भएको वा म्याद सकिएको भए त्यस्तो सक्कलै राहदानी ।

घ. बसाइ सरी आएकाको हकमा बसाई सराईको प्रमाण र स्थायी बसोवास खुल्ने जग्गाधनी/घरबासको प्रमाण

ङ. विवाह भै आएको महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाण र पतिको नागरिकता ।

च. कर्मचारी वा कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यालयको सिफारिस समेत ।

राहदानी विभागबाट प्राप्त हुनासाथ

- सामान्य प्रक्रियाको लागि रु ५०००।–

 

- द्रुत राहदानीको लागि राहदानी विभागमा नै रु १००००।–

१२०००।-  वा १५०००। राजश्व बुझाउनु पर्नेछ

प्र.अ. /स.प्र.जि.अ शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

अन्यत्र जिल्लाबाट बसाई सरी आएको भए नागरिकताको अभिलेख बुझेर मात्र राहदानीका लागि सिफारिस गरिनेछ

नाबालिग परिचयपत्रको आधारमा राहदानी

१. राहदानी आवेदन फाराम ३ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी निम्न प्रमाणहरु साथ पेश गर्नुपर्नेछः-

२.. सक्कल नाबालिक परिचयपत्र र सो को २ प्रति प्रतिलिपि ।

३. बाबु वा आमाको ना.प्र.प. को प्रतिलिपि ।

४. बाबु वा आमाको विवाह दर्ताको प्रतिलिपि ।

५. नाबालिकको हकमा अभिभावकसँगको नाता प्रमाणित  ।

६. प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

७. बसाइ सरी आएकाको हकमा बसाई सराईको प्रमाण र स्थायी बसोवास खुल्ने जग्गाधनी/घरबासको प्रमाण

राहदानी विभागबाट प्राप्त हुनासाथ

- १० वर्ष मूनीको लागि रु. २५०० र सोभन्दा माथि रु. ५०००।-

 

- द्रुत राहदानीको लागि राहदानी विभागमा नै तोकिएको राजश्व बुझाउनु पर्नेछ

प्र.अ. /स.प्र.जि.अ शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

हराएको केरमेट भएको हकमा यस कार्यालयबाट  राहदानी बनाउँदा रु १००००।- र राहदानी विभागबाट बनाउँदा रु १५०००।- राजश्व बुझाउनु पर्नेछ ।

राहदानीमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था

जन्म मिति, नाम, थर, ठेगाना, पेशा आदि जुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हो सो को प्रमाणको प्रतिलिपि, सक्कल राहदानी, र सो को प्रतिलिपि पेश गरी स्वयमले यो बारेमा संशोधन गरी पाउँ भनी निवेदन दिने ।

सोही दिन राहदानी विभागमा सिफारिस गरिने

नियमानुसार

प्र.अ. /स.प्र.जि.अ

शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

"

प्रमुख जिल्ला अधिकारी  : मोबाइल ९८५७०१७७७७                             

नोटिस बोर्ड न‌‌ः १६१८०७९५२०८३३

सूचना अधिकारी: ९८५७०६७२४४

फ्याक्सः ०७९५२०२४२/५२०२८४     

Website: daogulmi.moha.gov.np

 Email: daogulmi2046@gmail.com

Face book:  facebook.com/daogulmi      

Twitter: twitter.com/daogulmi

                 

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार

कन्ट्रोल ०१-४२११२०८

 

नोट:

ना.प्र. ….. ….. ….. ……. नागरिकता प्रमाणपत्र

स.प्र.जि.अ.  …… ……. सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्र.अ.   …………………  प्रशासकीय अधिकृत

न.पा.  ………………    नगरपालिका

गा.पा. …   …….. ….   गाउँपालिका


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-07-24 14:24:25

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

Powered By: ProActive Developers