Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

नागरिक बडापत्र (Citizen Charter)

क्र.सं.

सेवा सुविधाहरुको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजातहरु/प्रमाणहरु

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

कोठा नं.

 राहदानी सम्बन्धीः-

राहदानी

१. राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी स्वयम् आवेदकले सही गरी निम्न प्रमाणसाथ पेश गर्नुपर्नेः-

क. ना.प्र.को सक्कल र प्रतिलिपि १ प्रति ।

ख. ४ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

ग.  केरमेट भएको वा म्याद सकिएको भए त्यस्तो सक्कलै राहदानी ।

घ. बसाइ सरी आएकाको हकमा बसाई सराईको प्रमाण र स्थायी बसोवास खुल्ने जग्गाधनी/घरबासको प्रमाण

ङ. विवाह भै आएको महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाण र पतिको नागरिकता ।

च. कर्मचारी वा कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यालयको सिफारिस समेत ।

राहदानी विभागबाट प्राप्त हुनासाथ

- सामान्य प्रक्रियाको लागि रु ५०००।–

 

- द्रुत राहदानीको लागि राहदानी विभागमा नै रु १००००।–

१२०००।-  वा १५०००। राजश्व बुझाउनु पर्नेछ

प्र.अ. /स.प्र.जि.अ शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

अन्यत्र जिल्लाबाट बसाई सरी आएको भए नागरिकताको अभिलेख बुझेर मात्र राहदानीका लागि सिफारिस गरिनेछ

नाबालिग परिचयपत्रको आधारमा राहदानी

१. राहदानी आवेदन फाराम ३ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी निम्न प्रमाणहरु साथ पेश गर्नुपर्नेछः-

२.. सक्कल नाबालिक परिचयपत्र र सो को २ प्रति प्रतिलिपि ।

३. बाबु वा आमाको ना.प्र.प. को प्रतिलिपि ।

४. बाबु वा आमाको विवाह दर्ताको प्रतिलिपि ।

५. नाबालिकको हकमा अभिभावकसँगको नाता प्रमाणित  ।

६. प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

७. बसाइ सरी आएकाको हकमा बसाई सराईको प्रमाण र स्थायी बसोवास खुल्ने जग्गाधनी/घरबासको प्रमाण

राहदानी विभागबाट प्राप्त हुनासाथ

- १० वर्ष मूनीको लागि रु. २५०० र सोभन्दा माथि रु. ५०००।-

 

- द्रुत राहदानीको लागि राहदानी विभागमा नै तोकिएको राजश्व बुझाउनु पर्नेछ

प्र.अ. /स.प्र.जि.अ शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

हराएको केरमेट भएको हकमा यस कार्यालयबाट  राहदानी बनाउँदा रु १००००।- र राहदानी विभागबाट बनाउँदा रु १५०००।- राजश्व बुझाउनु पर्नेछ ।

राहदानीमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था

जन्म मिति, नाम, थर, ठेगाना, पेशा आदि जुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हो सो को प्रमाणको प्रतिलिपि, सक्कल राहदानी, र सो को प्रतिलिपि पेश गरी स्वयमले यो बारेमा संशोधन गरी पाउँ भनी निवेदन दिने ।

सोही दिन राहदानी विभागमा सिफारिस गरिने

नियमानुसार

प्र.अ. /स.प्र.जि.अ

शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

"

प्रमुख जिल्ला अधिकारी  : मोबाइल ९८५७०१७७७७                             

नोटिस बोर्ड न‌‌ः १६१८०७९५२०८३३

सूचना अधिकारी: ९८५७०६७२४४

फ्याक्सः ०७९५२०२४२/५२०२८४     

Website: daogulmi.moha.gov.np

 Email: daogulmi2046@gmail.com

Face book:  facebook.com/daogulmi      

Twitter: twitter.com/daogulmi

                 

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार

कन्ट्रोल ०१-४२११२०८

 

नोट:

ना.प्र. ….. ….. ….. ……. नागरिकता प्रमाणपत्र

स.प्र.जि.अ.  …… ……. सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्र.अ.   …………………  प्रशासकीय अधिकृत

न.पा.  ………………    नगरपालिका

गा.पा. …   …….. ….   गाउँपालिका


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस