Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

संस्था दर्ता विधानको ढाँचा सम्बन्धमा

2076-03-01

2076-03-01


संस्था दर्ता विधानको ढाँचा, निवेदन र नविकरण निवेदन सम्बन्धमा

संस्था दर्ता प्रकृयालाई सरल, सहज, वैज्ञानिक र एकरुपता कायम गर्ने उदेश्यले यस कार्यालयको निर्णयानुसार  विधानको ढाँचा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यालयको website को डाउनलोड भित्र  विधानको ढाँचा राखिएको छ । आगामी आ.व. ०७६।०७७ को श्रावण १ गते देखि अनिवार्य रुपमा सोही ढाँचा अनुरुपको विधान तयार गरी संस्था दर्ता गर्ने प्रकृया अगाडी बढाउनु हुन  सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुलाई सूचित गरिन्छ । 

डाउनलोड भित्र विधानको ढाँचा,  निवेदन र संस्था नविकरणको लागि आवश्यक निवेदन समेत हेर्न/डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।

थप जानकारीको लागि 9857067244

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस